Voorwaarden
Artikel 1. Zichttermijn cq bedenktijd.
1.1 Indien u een product met een voor ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ geldige reden niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product na overleg met ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ binnen zeven (7) dagen na aflevering aan ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ retour te zenden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product zelf onbeschadigd en compleet is en het product geen verbruikssporen vertoont. De verzendkosten en de kosten van het retour zenden komen voor uw rekening.
Retour zenden kan pas na telefonisch overleg.
Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
Artikel 2 - Reclames en aansprakelijkheid
2.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen acht dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
Accepteer nooit beschadigde verpakkingen. ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ geeft dan geen garantie meer. Weiger in zo'n geval de zending.
Als het artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dient u dit binnen 5 dagen na aflevering via de e-mail aan ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ te melden en aan te geven wat er fout is. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbare en/of onzichtbare gebreken niet binnen 5 dagen na levering de gebreken schriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclamering.
Reclameringen dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijs bij ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ te worden gedeponeerd. ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ dient in staat te worden gesteld ingediende reclameringen te controleren. lachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
2.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten.
2.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
Artikel 3 - Algemeen
3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ gevestigd te Zaandam en aldaar ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34192191. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ middels de wijze waarop deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.
3.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ zijn overeengekomen.
3.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
3.4 Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen.
3.5 ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ websites te wijzigen.
Artikel 4 - Aanbiedingen en overeenkomsten
4.1 Alle aanbiedingen van ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ zijn vrijblijvend en ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Vergissingen en prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’. ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ dit mee binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling.
4.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’.
4.4 Alle verstrekte opdrachten zijn zonder voorbehoud.
4.5 De administratie van ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ verrichte leveringen. ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
4.6 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product;
het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres en/of telefoonnummer van ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.
Artikel 5 - Levering en levertijden
5.1 De door ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn viermaal de overeengekomen levertermijn overschrijdt.
5.2 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.
5.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Artikel 6 - Prijzen en betaling
6.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden produkten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Verzendkosten
De gebruikelijke verzendkosten zijn gelijk aan de verzendkosten zoals berekend door TNT Post. De computer berekend automatisch de verzendkosten en laat deze aan u zien voordat u definitief besteld.
Indien u vragen heeft over de verzendkosten, bel ons dan op 06-21985301 of e-mail naar info@kar-o-sel.nl.
De prijzen vermeld in de webshop zijn voor de bij de EU aangesloten landen inclusief de BTW en met de grootste zorg samengesteld, maar zijn vrijblijvend. ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ kan een artikel verkeerd geprijsd hebben. Daarom kunnen aan de prijs, genoemd in de webshop, geen rechten worden ontleend.
6.2 Betaling geschiedt zonder korting of compensatie door een vooruitbetaling door de klant op een door ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ aan te wijzen girorekeningnummer of door middel van betaling contant bij afhalen.
6.3 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ te weigeren.
Artikel 7 - Overmacht
7.1 ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
Artikel 8 - Eigendom van producten
8.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over op de afnemer.
Artikel 9 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
9.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
Artikel 10 - Bestellingen en communicatie
10.1 ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’, dan wel tussen ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’.
Artikel 11 - Persoonsgegevens en privacy
11.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant, en niet worden doorverkocht of weggegeven aan derden.
Artikel 12 - Diversen
12.1 Indien de klant aan ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ schriftelijk opgave doet van een adres, is ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ een nieuw adres heeft doorgegeven.
12.2 Indien door ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ deze voorwaarden soepel toepast.
12.3 ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.
12.4 De kleuren van de afbeeldingen wijken altijd af van de kleuren van de echte artikelen omdat het onmogelijk is om de kleuren op een computerbeeldscherm exact te laten overeenkomen met kleuren van echte objecten.
12.5 Klant dient kennis te nemen van de waarschuwing en tips zoals vermeld op deze site van de webwinkel van ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’.
12.6 'Kar-O-Sel voor uw hond” is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan hond of geleider ontstaan door het gebruik van onze artikelen.
Artikel 13 - Toepasselijke recht en geschillenregeling
13.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ‘Borduuratelier Kar-O-Sel/Kar-O-Sel voor uw Hond’ is het Nederlands recht van toepassing.